Zachowanie

I. Stosunek do obowiązków szkolnych

1.

Godziny nieobecne nieusprawiedliwione za każdą godzinę .

- 10 pkt.

2.

Spóźnienie na lekcje każdorazowo .

- 2 pkt.

3.

Brak przyborów szkolnych.

- 5 pkt.

4.

Nieinformowanie rodziców o uwagach , wezwaniach , poprawach ocen niedostatecznych lub o dodatkowych zajęciach każdorazowo w czasie sprawdzania przez nauczyciela.

- 5 pkt.

5.

Każde wyjście poza teren szkoły w czasie trwania przerw.

- 10 pkt.

6.

Fałszowanie podpisu rodziców.

- 50 pkt.

7.

Przetrzymywanie lektur szkolnych.

- 10 pkt.

8.

Korzystanie z telefonu komórkowego na terenie szkoły.

- 40 pkt.

9.

Brak odpowiedniego stroju w czasie zajęć i uroczystości szkolnych.

- 10 pkt.

10.

Niezgłoszenie się na umówiony z nauczycielem termin pisania zaległego sprawdzianu lub poprawy oceny niedostatecznej.

- 10 pkt.

II. Kultura osobista

1.

Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela i innego pracownika szkoły.

- 30 pkt.

2.

Zaczepki słowne i fizyczne wobec kolegów i koleżanek.

- 10 pkt.

3.

Prowokacyjny strój.

- 10 pkt.

4.

Niewłaściwe zachowanie na lekcjach, przerwach i imprezach.

- 20 pkt.

5.

Celowe niszczenie sprzętu i mienia szkolnego.

-1 do – 50 pkt.

6.

Niewykonanie polecenia nauczyciela lub innego pracownika szkoły.

- 20 pkt.

7.

Szkodzenie zdrowiu ( palenie papierosów , picie alkoholu ).

- 30 pkt.

8.

Kradzież , wymuszanie pieniędzy , zastraszanie.

- 100 pkt.

9.

Wulgaryzmy i przekleństwa.

- 20 pkt.

10.

Przemoc i agresja.

- 50 pkt.

11.

Naruszenie lub niszczenie cudzej własności.

- 30 pkt.

12.

Oszukanie nauczyciela lub innego pracownika szkoły.

- 30 pkt.

III. Aktywność w zakresie działań edukacyjnych

1.

Udział w konkursach przedmiotowych kuratoryjnych :

· w etapie szkolnym ( w przypadku uzyskania przez ucznia ponad 50 % punktów

możliwych do zdobycia )

· w etapie rejonowym ( miejskim )

· w finale

10 pkt.

30 pkt.

50 pkt.

2.

Udział w innych konkursach i zawodach :

· za osiągnięcia w/w konkursach

10 pkt.

do 30 pkt.

3.

Udział w zawodach sportowych ( indywidualnie lub zespołowo ) :

OSIĄGNIĘCIA: w mieście : 1 miejsce

2 miejsce

3 miejsce

w rejonie : 1 miejsce

2 miejsce

w województwie : 1 miejsce

2 miejsce

3 miejsce

5 pkt.

20 pkt.

15 pkt.

10 pkt.

30 pkt.

20 pkt.

50 pkt.

40 pkt.

30 pkt.

4.

Udział w zajęciach pozalekcyjnych ( kółka przedmiotowe i zainteresowań )

i organizacjach działających na terenie szkoły :

· za każdą działalność w semestrze, w zależności od zaangażowania

· szczególne osiągnięcia w tej dziedzinie

do 35 pkt.

1 – 15 pkt.

20 pkt.

5.

Osiągnięcia w szkolnych konkursach sportowych i przedmiotowych.

10 pkt.

6.

Udział w imprezach okolicznościowych, za każde podjęte i ukończone działanie.

10 pkt.

IV. Praca na rzecz klasy , szkoły i środowiska

1.

Działania zmierzające do podniesienia estetyki szkoły :

· zaprojektowanie i wykonanie gazetki ściennej

10 pkt.

2.

Pomoc w przygotowaniu sali gimnastycznej i sal lekcyjnych do imprez szkolnych :

· zaprojektowanie i wykonanie dekoracji

· opieka i obsługa sprzętu nagłaśniającego

· inna pomoc

15 pkt.

20 pkt.

5 pkt.

3.

Prace porządkowe w ogródku szkolnym pod kierunkiem nauczyciela za godzinę

· upiększanie ogródka szkolnego za przyniesione rośliny zielone

10 pkt.

do 40 pkt. za semestr

4.

Pełnienie funkcji w szkole i wywiązywanie się z obowiązków ( w zależności od stopnia ),

( także reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym).

do 30 pkt.

5.

Pełnienie funkcji w klasie i wywiązywanie się z obowiązków ( w zależności od stopnia )

do 20 pkt.

6.

Surowce wtórne.

do 50 pkt.

7.

Działania na rzecz szkoły i środowiska lokalnego :

· zaprojektowanie i przeprowadzenie pod nadzorem nauczyciela imprez np.:

sportowych , kulturalnych , charytatywnych lub lekcji wychowawczych

· udział w zorganizowanych na terenie szkoły lub miasta imprezach

20 pkt.

10 pkt.

8.

Prace porządkowe na terenie klasy i szkoły za 1 godzinę .

10 pkt.

Napisano: Czerwiec 12th, 2010 Autor: MS

0 Comments


Copyright © 2017 Oficjalna Strona Gimnazjum nr 5 w Rudzie Slaskiej.

© r3ggi | virus4