Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

„Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT”

Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji

 

§ 1

Definicje

 1. Projekt – projekt „Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w okresie od 20.02.2012 DO 28.02.2013 r.
 2. Beneficjent – Miasto Ruda Śląska – Gimnazjum Nr 5 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej.
 3. Beneficjenci ostateczni – uczniowie Gimnazjum Nr 5 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej, którzy spełniają kryteria określone w § 3 niniejszego regulaminu i w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie.
 4. Komisja Rekrutacyjna – komisja powołana przez koordynatora projektu w celu przeprowadzenia rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych. W skład Komisji wchodzą: koordynator ds. organizacyjnych, dyrektor szkoły, psycholog lub pedagog szkolny.

§ 2

Informacje ogólne

 1. Regulamin określa proces rekrutacji uczestników do projektu „Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT”, realizowanego przez Miasto Ruda Śląska – Gimnazjum Nr 5 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji.
 2. Projekt skierowany jest do uczniów Gimnazjum Nr 5 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej w okresie od od 20.02.2012 r. do  28.02.2013 r.
 3. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego i świadomego rozwoju zawodowego uczniów Gimnazjum Nr 5 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej.
 4. W ramach projektu realizowane będą następujące moduły szkoleniowe:

a)      Moduł I: Zajęcia z doradztwa zawodowego

b)     Moduł II: Zajęcia pozalekcyjne dotyczące treningu uczenia się.

c)      Moduł III: Zajęcia pozalekcyjne motywujące

d)     Moduł IV: Zajęcia pozalekcyjne z matematyki na poziomie zaawansowanym

e)      Moduł V: Zajęcia pozalekcyjne z matematyki  na poziomie podstawowym                   

f)       Moduł  VI: Zajęcia pozalekcyjne z informatyki na poziomie zaawansowanym

g)      Moduł   VII: Zajęcia pozalekcyjne z informatyki na poziomie podstawowym 

h)      Moduł VIII: Konkursy matematyczne 

i)        Moduł IX: Próbny egzamin gimnazjalny             

 

§3

Uczestnicy projektu

 1. Uczestnikiem projektu może być uczeń Gimnazjum Nr 5 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej, który złoży kartę zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami i zostanie zakwalifikowany do udziału w modułach I,II, III, IV,V,VI,VII,XI projektu przez Komisję Rekrutacyjną
 2. Beneficjenci Ostateczni projektu zostaną wybrani spośród uczniów na podstawie złożonych kart zgłoszeń.
 3. Przy wyborze uczestników programu Komisja Rekrutacyjna kierować się będzie oprócz wymogów określonych w ust. 1, następującymi preferencjami do poszczególnych modułów:

Moduł II-VII:

- oceną końcoworoczną   z matematyki w klasie szóstej szkoły podstawowej w przypadku uczniów klas pierwszych

- oceną semestralną z matematyki w przypadku uczniów klas pierwszych,

- w przypadku klas drugich oceną końcoworoczną z matematyki w klasie pierwszej    i semestralną w klasie drugiej

- oceną semestralną z informatyki w przypadku uczniów klas pierwszych,

- w przypadku klas drugich oceną końcoworoczną z informatyki w klasie pierwszej   i semestralną w klasie drugiej

- opinią wychowawcy

- opinią pedagoga lub psychologa szkolnego

- opinią PPP lub innego specjalisty

- opinią nauczycieli matematyki

-  opinia nauczyciela  informatyki.

 1. Uczniowie, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie, zostają umieszczeni na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika  z listy, na jego miejsce zostaje zakwalifikowany kolejny w rankingu uczeń z listy rezerwowej.
 2. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów takich samych wskaźników kryterium formalnego i preferencyjnego,     o kolejności na liście rankingowej rozstrzyga termin  złożenia wniosku.
 3. Uczniowie, którzy zostali wpisani na listę rezerwową mogą, na swój wniosek i za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia, uczestniczyć w zajęciach jako wolni słuchacze wraz   z uczestnikami zakwalifikowanymi do projektu. Wolni słuchacze nie korzystają z pełni uprawnień Beneficjentów Ostatecznych. Wolni słuchacze mają pierwszeństwo  w zakwalifikowaniu do udziału w przypadku skreślenia z listy uczestnika w trybie określonym w paragrafie 4 ust. 5 niniejszego regulaminu.
 4. W module I, VIII i IX uczestniczyć może każdy uczeń Gimnazjum Nr 5 w Rudzie Śląskiej, który złoży deklarację uczestnictwa w tych zajęciach.

 

§ 4

Proces rekrutacji

 1. Rekrutacja do projektu przeprowadzana będzie od 20.02.2012 R. DO 10.03.2012 r.
 2. Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają deklarację uczestnictwa w projekcie.
 3. Komisja rekrutacyjna w terminie do 10.03.2012 r. podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do projektu uczniów spełniających wymogi formalne, z uwzględnieniem kryteriów preferencyjnych oraz kolejności zgłoszeń. Komisja ustala listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz listy osób rezerwowych. Następnie Komisja powiadamia uczniów  o zakwalifikowaniu do uczestnictwa     w projekcie.
 4. Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku:

- na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia lub wniosek koordynatora uzasadniony rażącym naruszeniem zasad uczestnictwa w zajęciach

- w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 25% zajęć

- samodzielnej rezygnacji uczestnika

- skreślenie Go z listy uczniów szkoły

5.Skreślenia z listy uczestników projektu w przypadkach, o których mowa w ustępie 4 dokonuje  koordynator wpisując na    listę Beneficjentów          Ostatecznych równocześnie osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy

 

 

 § 5

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 20.02.2012r.
 2. Beneficjent Ostateczny ma obowiązek wypełniania ankiet ewaluacyjnych i uczestnictwa    w zajęciach w wyznaczonych terminach.
 3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu są przez koordynatora projektu.

 

 

Załączniki:

 1. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 3. Ankieta zgłoszeniowa do projektu
 4. Kwestionariusz osobowy
 5. Punktacja do rekrutacji

 

Napisano: Październik 17th, 2012 Autor: MS

0 Comments

Powrót do odpowiedzi

Musisz być zalogowany aby komentować.


Copyright © 2017 Oficjalna Strona Gimnazjum nr 5 w Rudzie Slaskiej.

© r3ggi | virus4