Projekt Unijny

 

projekt unijny

 

„Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT”

W okresie od 20.02.2012r. do 28.02.2013r.
w Gimnazjum nr 5 im. Powstańców Śląskich
realizowany będzie Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji
 

Projekt skierowany jest do uczniów naszego gimnazjum i realizowany będzie na terenie tej placówki oświatowej.

 

Cele Projektu:

Celem głównym Projektu jest rozwinięcie zainteresowań matematyczno – informatycznych  uczniów Gimnazjum Nr 5 im. Powstańców Śląskich
w Rudzie Śląskiej, poszerzenie wiedzy i umiejętności
w tej dziedzinie
oraz zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego
i świadomego rozwoju zawodowego uczniów.

Cele Szczegółowe: 

  1. Wyrównanie szans edukacyjnych z matematyki i informatyki.

  2. Zwiększenie motywacji do podejmowania trudu związanego z uczeniem się matematyki i informatyki.

  3. Podniesienie aktywności uczniów w zakresie przygotowania się
    i przystępowania do konkursów matematycznych.

  4. Zwiększenie wiedzy na temat „ Zawodów przyszłości ” związanych
    z matematyką
    i informatyką.

Projekt „ Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT ” poszerza ofertę edukacyjną
o treści wykraczające poza program nauczania i umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych. Wprowadza nowe elementy nauczania – więc jest projektem rozwojowym, ukierunkowanym  na podniesienie jakości i atrakcyjności pracy szkoły.

W ramach projektu realizowane będą następujące moduły :

Moduł I:

Zajęcia z doradztwa zawodowego

Moduł II:

Zajęcia pozalekcyjne dotyczące treningu uczenia się.

Moduł III:

Zajęcia pozalekcyjne motywujące

Moduł IV:

Zajęcia pozalekcyjne z matematyki na poziomie zaawansowanym

Moduł V:

Zajęcia pozalekcyjne z matematyki  na poziomie podstawowym   

Moduł VI:

Zajęcia pozalekcyjne z informatyki na poziomie zaawansowanym

Moduł VII:

Zajęcia pozalekcyjne z informatyki na poziomie podstawowym 

Moduł VIII:

Konkursy matematyczne

Gimnazjalistów i ich Rodziców zapraszamy do współpracy !

Szczegółowe informacje dotyczące projektu będą umieszczane systematycznie na stronie oraz przekazywane na spotkaniach informacyjnych organizowanych
w naszym gimnazjum a także drogą elektroniczną na Librusie.

Napisano: Sierpień 23rd, 2010 Autor: MS

0 Comments


Copyright © 2018 Oficjalna Strona Gimnazjum nr 5 w Rudzie Slaskiej.

© r3ggi | virus4