Projekt Edukacyjny

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego

Gimnazjum nr 5 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 20 sierpnia 2010 r.

§ 1

1. Projekty edukacyjne realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, w uzasadnionych przypadkach mogą być realizowane w klasie trzeciej na wniosek rodzica za zgodą Dyrektora Szkoły.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

3. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, uczeń lub jego rodzice wskazują, w terminie nie później niż do dnia konferencji klasyfikacyjnej końcoworocznej temat projektu, który zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły.

§ 2

1. Czas trwania projektów edukacyjnych powinien wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy i może być przedłużony przez opiekuna zespołu (w roku szkolnym projekt realizowany będzie w terminie od początku listopada. do końca maja), ale z zachowaniem ostatecznego terminu realizacji projektów wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły.

§ 3

1. Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów edukacyjnych w ramach posiadanych przez siebie środków.

§ 4

1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

§ 5

1. W terminie do 30 września bieżącego roku szkolnego nauczyciele, opiekunowie projektów przedstawiają dyrektorowi listę tematów z celami, opisem problematyki oraz dokumentacją, która będzie wymagana podczas realizacji projektu.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, udostępnia się uczniom w bibliotece szkolnej, u wychowawcy i dyrektora szkoły.

§ 6

1. Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 31 października, składając wspólną pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu w liczbie od 2 do 5 (zał. 1), przy czym mogą to być zespoły międzyoddziałowe. Uczniowie klas, w których wprowadzona jest innowacja pedagogiczna oraz klas profilowanych, mogą realizować projekt edukacyjny w trakcie całego etapu edukacyjnego.

2. Ten sam temat projektu edukacyjnego może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, nie więcej niż przez dwa zespoły uczniowskie.

3. Opiekun projektu może sprawować opiekę tylko nad jednym lub dwoma projektami edukacyjnymi.

4. W przypadku, gdy uczeń:

1)      nie zdecyduje o wyborze tematu,

2)      nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt edukacyjny,

3)      nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie( np. z powodu choroby), wychowawca włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.

 § 7

 1. Realizacja projektu edukacyjnego rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem uczniowskim wspólnie opracowuje Kartę Pracy Zespołu wg wzoru zawierającego:

 1)      projekt,

2)      skład zespołu,

3)      opiekun,

4)      zadania do wykonania,

5)      osoby odpowiedzialne,

6)      termin realizacji,

7)      materiały potrzebne do realizacji,

8)      potwierdzenie wykonania wraz z datą,

9)      podpis nauczyciela,

10)  uwagi, zalecenia.

 2. Czas pracy wykonania projektu nie może przekraczać 8 tygodni.

3. Prezentacje projektów mają odbyć się do 31 maja danego roku szkolnego.
4. Dopuszcza się następujące formy prezentacji:

 1)      konferencja naukowa połączona z wykładami,

2)      forma plastyczna np. plakat, collage z opisami,

3)      przedstawienie teatralne, inscenizacja,

4)      książka, broszura, gazetka,

5)      prezentacja multimedialna,

6)      model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska,

7)      happening, marsz,

8)      sesja dyskusyjna,

9)      inna, za zgodą opiekuna.

 5.  Realizacja projektu obejmuje:

1)      wybranie tematu projektu w terminie wskazanym w Statucie szkoły,

2)      opracowanie Karty Pracy Zespołu,

3)      zbieranie materiałów i ich selekcja,

4)      spisanie kontraktu pomiędzy zespołem, a opiekunem zawierającym:

 a)      określenie tematu,

b)      określenie terminu realizacji i prezentacji końcowej,

c)      określenie formy realizacji,

d)     określenie sposobu prezentacji,

e)      wyznaczenie terminów i sposobu konsultacji z nauczyciele,

f)       ustalenie zasad dyscypliny pracy,

g)      wyznaczenie kryteriów oceny.

6. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

§ 8

      1. Podczas pracy nad projektem edukacyjnym opiekun  projektu winien na bieżąco monitorować pracę zespołu i poszczególnych jego członków oraz udzielać konsultacji i wskazówek zgodnie  z procedurami (zał. 2).

2. Nauczyciele niebędący opiekunami projektów edukacyjnych są zobowiązani, we współpracy z opiekunem, do pomocy uczniom.

§ 9

  1. Oceny projektu edukacyjnego dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły i składająca się z:

 1)      przewodniczącego komisji – dyrektor szkoły,

2)      opiekuna projektu,

3)      co najmniej dwóch nauczycieli,

4)      przedstawicieli społeczności uczniowskiej.

2. Kryteria oceny projektu edukacyjnego powinny uwzględniać:

1)      Ocena za wkład pracy ucznia w realizację projektu jest oceną opisową.

2)      Ocena wynika z oceny trzech elementów:

2.1)  oceny efektu końcowego ( wytworu), w tym:

a)      zawartość merytoryczna, treść,

b)      zgodność z tematem projektu,

c)      oryginalność,

d)     kompozycja,

e)      stopień wykorzystania materiałów źródłowych,

f)       estetyka i staranność,

g)      trafność dowodów i badań,

h)      wartość dydaktyczna i wychowawcza.

2.2) wkładu ucznia w realizację projektu, a w szczególności:

 a)      zaangażowanie ucznia,

b)      pomysłowość i innowacyjność,

c)      umiejętność pracy w grupie,

d)     udział w praktycznym wykonaniu , wielkość zadań,

e)      stopień trudności zadań,

f)       terminowość wykonania przydzielonych zadań,

g)      poprawność wykonania indywidualnie przydzielonych zadań,

h)      pracowitość,

i)        udział w prezentacji.

 2.3) oceny prezentacji, w tym:

a)      poprawność językowa,

b)      słownictwo specjalistyczne,

c)      efekt artystyczny,

d)     atrakcyjność,

e)      estetyka,

f)       technika prezentacji,

g)      stopień zainteresowania odbiorów,

h)      poprawność udzielanych wyjaśnień , odpowiedzi odbiorcom.

3. Maksymalna liczba punktów przyznana za projekt wynosi 50. Wyszczególnione elementy podlegają następującej punktacji:

1)      zaangażowanie i wkład pracy ucznia (0 – 15 pkt.),

2)      współpraca z grupą (0 – 10 pkt.),

3)      zdobyta wiedza umiejętności (0 – 10 pkt.),

4)      samoocena (0 – 5 pkt.) – zał.4

5)      prezentacja (0 – 10 pkt.).

4. Ocena ma charakter punktowy odrębnie dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie i kończy się stwierdzeniem uogólniającym: zaliczył / nie zaliczył udziału w projekcie, które jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych.

5. W przypadkach, o których mowa w §1 ust. 2 na świadectwie ukończenia Gimnazjum przeznaczonym na  wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony/zwolniona”.

§ 10

      1. Zakończeniem projektu edukacyjnego jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu.

2. W zależności od tematyki projektu w prezentacjach jako obserwatorzy i zaproszeni goście mogą uczestniczyć:

1) rodzice uczniów,

2) przedstawiciele instytucji, organizacji, oraz władz samorządowych, z którymi wiązała się tematyka projektu.

§ 11

1.    Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum.

2.   Integralną część warunków realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 5 im. Powstańców Śląskich stanowią załączniki:

1)     Karta pracy zespołu,

2)     Karta realizacji projektu.

3)     Indywidualna ocena ucznia.

4)     Ocena pracy ucznia (samoocena).

5)     Karta punktacji zbiorczej zespołu.

Napisano: Luty 27th, 2011 Autor: MS

0 Comments


Copyright © 2018 Oficjalna Strona Gimnazjum nr 5 w Rudzie Slaskiej.

© r3ggi | virus4