Dyrektor mgr Bronisław Wilk

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA

SKARG I WNIOSKÓW

W GIMNAZJUM NR 5 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH NR 5

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071.

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Dz.U. Nr 5, poz. 46.

Rozdział I
Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków
1. W Gimnazjum nr 5 im. Powstańców Śląskich wnoszone skargi i wnioski przyjmowane są przez:
1.     dyrektora w poniedziałki od 1400 – 1500
2.     wicedyrektora we wtorki od 1400 – 1500
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu oraz w dni zebrań i konsultacji z rodzicami
2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
1)     pisemnie,
2)     faksem,
3)     pocztą elektroniczną,
4)     ustnie do protokołu. 
3. Wzór protokołu, o którym mowa w pkt. 2 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
4. Dyrektor prowadzi rejestr skarg i wniosków.
5. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych.
6. Rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki:
1.     liczba porządkowa,
2.      data wpływu skargi/wniosku,
3.     od kogo wpłynęła, data wpływu
4.     data wszczęcia sprawy i ostatecznego załatwienia
5.     uwagi (sposób załatwienia)
7. Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości szkoły.
Rozdział II 
Kwalifikowanie skarg i wniosków
1. Każda sprawa zakwalifikowana jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i wniosków.
2. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
3. Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji szkoły, należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie z właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić
w dokumentacji szkoły.
4. Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy zarejestrować, następnie pismem przewodnim przesłać odpisy właściwym organom, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić w dokumentacji szkoły.
5. Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.
6. Dyrektor może informacje zawarte w anonimowej skardze/wniosku wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.
Rozdział III
Rozpatrywanie skarg i wniosków
1. Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.
2. Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następującą dokumentację:
1.     oryginał skargi/wniosku,
2.     notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego,
3.     materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku,
4.     odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,
5.     inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.
3. Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:
1.     oznaczenie organu, od którego pochodzi,
2.     wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,
3.     faktyczne i prawne uzasadnienie, jeżeli skarga/wniosek została załatwiona odmownie,
4.     imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.
4.Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie szkoły.
5.Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie ani osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej.
Rozdział IV
Terminy rozpatrywania skarg i wniosków
1. Skargę/wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki.
2. Skargę/wniosek rozpatruje się:
1.     do miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające,
2.     do dwóch miesięcy, gdy skarga/wniosek jest szczególnie skomplikowana.
3. Do siedmiu dni należy:
1.     przesłać skargę/wniosek do właściwego organu z powiadomieniem wnoszącego lub zwrócić ją wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu,
2.     przesłać skargę/wniosek do wnoszącego z odpowiednim wyjaśnieniem, jeżeli trudno jest ustalić właściwy organ lub gdy właściwy jest organ wymiaru sprawiedliwości,
3.     przesłać odpisy skargi/wniosku do właściwych organów z powiadomieniem wnoszącego, jeżeli sprawy w nich poruszane dotyczą różnych organów,
4.     przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/wniosku z podaniem powodów tego przesunięcia,
5.     zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku,
6.     udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy.
Procedura wchodzi w życie z dniem 1 września 2011r.
__________________________________________________________

Załącznik nr 1

Protokół przyjęcia skargi ustnej

Ruda Śląska, dnia …………………………

Nasz znak:

1. Imię i nazwisko osoby wnoszącej skargę / wniosek ……………………………………………………………………………………………………………..

2. Adres, telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………………………………………..

3. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby przyjmującej skargę/wniosek ……………………………………………………………………………………………………………..

4. Treść skargi/wniosku:
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………..

Podpis osoby składającej                                Podpis osoby przyjmującej

      skargę/wniosek                                               skargę/wniosek         

         

__________________________________________________________             

          

Załącznik nr 2

Protokół rejestracji skargi/ wniosku

Ruda Śląska, dnia …………………………

Nasz znak:

1. Data przyjęcia (wpływu) skargi/wniosku ……………………………………………………………………………………………………………..

2. Dane osoby składającej skargę/wniosek ……………………………………………………………………………………………………………..

3. Dane osoby przyjmującej skargę/wniosek ……………………………………………………………………………………………………………..

4. Forma skargi/wniosku
……………………………………………………………………………………………………………..

5.Temat (streszczenie) skargi/wniosku …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………..

Podpis osoby rejestrującej skargę

Napisano: Czerwiec 29th, 2010 Autor: MS

0 Comments


Copyright © 2018 Oficjalna Strona Gimnazjum nr 5 w Rudzie Slaskiej.

© r3ggi | virus4